Lønn og lønnsrutiner

Lønn og lønnsrutiner

Innleveringsfrist for å levere timelister er den 1. hver måned.

Og utbetalingsdatoen skjer den 20. hver måned.

Ved levering av timelister ønsker vi at det blir levert skattekort og kontonummer hvis det er deltidsavløsere eller andre som ikke jobber som avløser tilvanlig, men som er innleid til sesongarbeid, onna hjelp og lignende.

Timelister som kommer inn etter fristen, blir liggende over til påfølgende måned.

Forskuddsutbetalilnger belastes den enkelte ansatt med kr 200,- i gebyr.