Namdal Landbrukstjenester SA

§ 1  Organisasjon

Namdal Landbrukstjenester BA.   Org. Nr 971388870. nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar (BA), vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets gjeld.Lagets administrasjon ligger i Overhalla kommune.Postadresse: Postboks 43, 7864 Overhalla  

§ 2  Formål

Lagets hovedoppgave er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til sine andelseiere/ kunder.Laget  kan også administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak som kan være med å styrke landbruket og være utviklende for lokalmiljøet.Laget skal yte tjenester av høy kvalitet, være tilgjengelig og drive kostnadseffektivt i all sin virksomhet. Målet er at dette skal bidra til bedre driftsresultat, arbeidssituasjon , trivsel og velferd. 

§ 3  Ansvar

Laget skal stå som arbeidsgiver for daglig leder og andre kontoransatte. Laget kan ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.  

§ 4  Medlemskap/andelseiere

Laget skal være åpent for medlemskap for alle selvstendige næringsdrivende som eier    og/ eller driver en landbrukseiendom. Hver enhet/ foretak kan bare tegne seg for en andel. Innmelding skal være skriftlig til styret. Hver andel koster kr 200,-. Andelen følger enheten/ foretaket og ved eierskifte blir andelen overført til ny eier såfremt utmelding ikke foreligger.  

§ 5  Rettigheter og plikter

Andelseiere må til enhver tid rette seg etter lover og regler som gjelder for de tjenester som laget utfører, eller som årsmøte eller styret har vedtatt. Laget skal så langt som mulig prøve å løse andelseiernes behov, og gi konkrete svar på spørsmål. Laget skal informere på viktige områder gjennom egne informasjonsskriv.Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstakerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid. Arbeidstakere som lønnes gjennom laget og der laget står som arbeidsgiver er automatisk forsikret for yrkesskade og ansvar.Alle som kjøper tjenester fra laget har ansvar for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen etter gjeldende regler i arbeidsmiljøloven. De har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne etter gjeldende krav i AML og KSL.Medlem som blir påført ansvarsskade, har selv økonomisk ansvar for egenandel ved forsikringsoppgjør. Skaden må skyldes uaktsomhet fra arbeidstakerens side. 

§ 6 Utmelding/Eksklusjon

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato og frem til 31. desember samme år for deretter og følge kalenderåret. Utmelding skal skje skriftlig til styret senest 6 måneder før utgangen av året. Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes fra laget. Styret kan fremme slikt krav. De kan også fremme krav om erstatning for det tap som laget er påført. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet såfremt lagets økonomi gir rom or dette. Innbetalt kontingent eller administrasjonsavgift blir ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av lagets midler (formue). Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i laget.

            

§ 7  Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år. Årsmøte er sammensatt av 12 medlemmer (6 fra hver krets) som er valgt av kretsmøte.Styret er automatisk utsendinger til årsmøte med stemmerett, unntatt ved godkjenning av årsmelding og regnskap.Valgkomiteen er utsendinger til årsmøte uten stemmerett Innkalling og saksliste skal kunngjøres for valgte utsendinger minst 14 dager før årsmøte. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må være regionstyret i hende senest 1 mars. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når regionstyret eller 1/3 av medlemmene krever det.Hvert representant har 1 stemme. Representantene kan møte med skriftlig fullmakt, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt.Gyldig vedtak krever vanlig flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved like stemmer avgjør møtelederens dobbeltstemme, unntatt ved personvalg der utfallet blir avgjort ved loddtrekningDet skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka.
 3. Styrets årsmelding.
 4. Regnskap og revisjonsmelding.
 5. Arbeidsplan for kommende år.
 6. Budsjett for kommende år. Til orientering
 7. Godtgjørelse til tillitsvalgte
 8. Valg:
 •  
  • valg av styreleder for 1 år. 
  • valg av styremedlemmer for 2 år.
  • valg av vararepresentanter til styret (nummererte) for 1 år.
  • valg av nestleder
  • valg av leder i kretsene
  • valg av møteleder til neste årsmøte
  • valg av revisor
  • valg av medlem og varamedlem til valgkomite
  • Supleringsvalg ved frafall av valgt styremedlem ved behov
 1. Andre saker som er med i innkallingen.

§ 8  Kretsmøte

For å ivareta medlemmenes påvirkning av drifta er laget delt i tre kretser. Krets 1: Namdalseid, Osen, Flatanger. (Nord –Fosen)Krets 2: Overhalla, Namsos, FosnesKrets 3: Grong, Høylandet, Namsskogan/ Røyrvik, LierneKretsmøte skal holdes minst en gang hvert år innen utgangen av mars. Medlemmene i styret fungerer som kretsstyre i sine respektive kretser. Kretsmøte velger utsendinger til årsmøte, 5 fra hver krets. Utsendinger til årsmøte velges for 2 år, hvorav 2 er på valg etter første år ved loddtrekning.Innkalling og sakliste skal kunngjøres for medlemmene i kretsen minst 14 dager før kretsmøte.Det skal føres protokoll fra kretsmøte som skal underskrives av to medlemmer valgt av kretsmøte.                                               

På kretsmøte skal følgende behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Gjennomgang / drøfting av årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett.
 5. Valg av 5 utsendinger + 1 varamedlem til årsmøte
 6. Andre saker som står på innkallinga  

§ 9  Styret.

Laget ledes av et styre på 7 medlemmer. 6 velges av årsmøte (2 fra hver krets), 1 skal velges av og blant de ansatte. Det tilstrebes lik kjønnsfordeling i styret for NL.  Representanten fra de ansatte kan ikke velges til leder eller nestleder. Styremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er 3 av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning.Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst 4 av medlemmene i styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til laget i god tid, slik at varamedlem kan innkalles.Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 9.1 Styrets oppgaver

Styret skal lede lagets oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får tjenlige løsninger.Styret er ansvarlig for at hele lagets virksomhet blir utført på en forsvarlig måte. Styret har taushetsplikt om alt som gjelder lagets drift.

Videre skal styret bl.a.:

 1. Ha ansvar for at lagets økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig fastsette kontingent/ administrasjonsavgift. Forvalte lagets midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler.
 2. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet . Unntatt er valgkomiteens oppgaver.
 3. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler.
 4. Ha ansvar for lagets årsberetning/årsmelding.
 5. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år.
 6. Ansette og si opp personale og fastsette lønn og ansettelsesforhold.
 7. Ha ansvar for at administrasjonen har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til en hver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at de skaper grunnlag for effektivitet og trivsel.
 8. Arbeide aktivt for utvikle laget videre slik at medlemmene til en hver tid får de tjenester de har behov for. Dette gitt at laget kan løse behovet til en fornuftig, markedsmessig pris som gir laget dekning for sine kostnader med dette.
 9. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og for å styrke landbruket i lokalmiljøet.
 10. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og daglig leder).
 11. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt på lagets vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem.
 12. Styret kan om nødvendig opprette , eller legge ned, utvalg som har konkrete tidsavgrensa arbeidsoppgaver.Laget forpliktes ved underskrifter av lagets styreleder og ett styremedlem. Regionstyret kan meddele prokura.Det skal føres protokoll fra styremøtene.  Protokollen underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. 

§ 10 Kretsstyre

Hver krets skal ha et kretsstyre på 2 tillitsvalgte,- som er medlemmer av regionstyret, – + 1 fra de ansatte i kretsen.Kretsstyret skal fungere som styret si forlenga arm i kretsen, og ta initiativ for å utvikle laget videre i samråd med styret. Kretsstyret har rapporteringsplikt til hovedstyret. Leder av kretsstyret blir valgt av årsmøtet. Videre skal kretsstyret:Kalle inn til kretsmøteHa god kontakt med andelseiere, kunder og ansatte.Bidra til samarbeid med ansatte i administrasjonen.Be styret / kontoret om hjelp når det er nødvendig.Samarbeide med andre organ innen næringa for å utnytte ressursene best mulig, og for å styrke laget i lokalmiljøet.              

§ 11  Valgkomite

Laget skal ha en valgkomite på 6 medlemmer (2 fra hver krets) Valget gjelder for 3 år. Hvert år går 2 medlemmer ut, første år etter loddtrekning. Det skal hvert år velges 1 vara representant fra hver krets  til valgkomiteen, til sammen 3. Den som har sittet lengst fungerer som leder.Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt revisor og valgkomitè. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomitè velges av årsmøte. Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen.  

§ 12   Tvister.

Ved tvist mellom laget og et eller flere av lagets medlemmer som ikke blir løst i minnelighet, oppnevnes en tvistenemd.

Tvistenemda består av 3 medlemmer. Hver part velger et medlem hver og disse to i fellesskap velger det tredje medlemmet som også fungerer som nemdas leder. Oppnås det ikke enighet om ledervalg, oppnevnes denne av sorenskriveren i distriktet. Hvis en eller begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende oppnevnt av sorenskriveren.

§ 13 Vedtektsendring.

Endring av lagets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

§ 14  Oppløsning – Fusjon

Vedtak om oppløsning blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krever ¾ flertall av deltakerne på møtet. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som har vært medlem av laget i minst ett år. Det årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre.Besluttes laget oppløst, skal alle forpliktelser dekkes først. Vedtak om fusjon blir gjort av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøtet med 14 dagers varsel. Gyldig vedtak krever da simpelt flertall (50%) av stemmene fra de fremmøtte.